Ölçme ve Değerlendirme

Maya Anadolu Lisesi öğrencilerinin süreç değerlendirme ve tam öğrenme gerçekleştirilmeyen disiplinleri veri üzerinden belirleyerek destekleme amacıyla yapılandırılmıştır. Ölçme bir betimleme işi iken değerlendirme karar verme işidir. Tanımlardan da anlaşılacağı gibi değerlendirme süreci ölçme sonuçları, ölçüt ve karar olmak üzere üç öğeden oluşmaktadır.

Öğretim programının değerlendirilmesi için,

Öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi için,

Öğrenme eksikliklerinin saptanması için,

Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin saptanması için,

Öğrenci başarısının değerlendirilmesi için ölçme ve değerlendirme programı uygulanır,

Eğitimde değerlendirme türleri çok çeşitli olup değerlendirme sınıflamaları amaca göre çeşitlilik göstermektedir. Programa girişte, süreçte ve çıkışta yapılan değerlendirme ölçütlerine göre,

Tanıma-Yerleştirmeye Dönük Değerlendirme:
Programa girişte yapılan bu değerlendirme programa başlamadan önce ön koşul niteliğindeki bilişsel davranış, duyuşsal özelik ve devinişsel becerilerini tanılamak için yapılır Hazır bulunuşluk testleri, yabancı dil sınav yeterlilikleri bu amaca dönük değerlendirmeye örnek gösterilebilir.

Hazırbulunuşluk Uygulaması:
Hazırbulunuşluk uygulamasını dönem başında öğrencilerimize uygulanır. Bu uygulama ile öğrencilerimizin bir önceki eğitim-öğretim yılında edindikleri bilgi ve becerileri, yeni eğitim- öğretim yılına geçerken ne düzeyde aktardıklarını tespit edilir. Diğer bir ifade ile bu uygulama ile öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı başında nasıl başladıklarını tespit edilir.

İngilizce Kur Sınavı:
9-10-11.Sınıf düzeylerinde okulun açıldığı ilk hafta öğrencilerimizin dil seviyelerini belirlemek ve Yabancı Dil gelişimlerini seviyelere göre takip edebilmek ve geliştirmek için ‘İngilizce Yerleştirme Sınavı’ uygulanır.

Oxford AQA Programı Kabul Sınavları:
Ulusal programın yanı sıra Uluslararası Sertifika Programı olan ‘Oxford AQA’ 9. Sınıf seviyesinde her sene yeni öğrencileri ile buluşur. Programa dahil olabilmek için;
*Öğrencilerimizin ilk hafta uygulanan ‘İngilizce Kur Sınavı’ sonucu,
*Öğrencilerimizin okulun açıldığı ikinci hafta uygulanan ‘Fen Bilimleri’ sonucu
dikkate alınır ve farklılaştırılmış program başlar.

Biçimlendirme-Yetiştirmeye Dönük Değerlendirme:
Program sürecinde yapılan değerlendirmedir. Bu süreç içinde öğrencilerin öğrenme güçlüklerini ortaya çıkarmak ve gerekli düzeltmeleri yapmak için yapılan değerlendirmelerdir. Bu amaçla yapılan testlere de formaif testler ya da izleme testleri adı verilir. Ünite sonlarındaki ünite testleri, konu tarama testleri bu değerlendirmeye dönük hazırlanmış testlerdir. İzleme Testleri, Bilişsel nitelikteki davranışsal özelliklerle ilgili öğrenme eksiklikleri ile bu öğrenme eksikliklerine yol açan güçlüklerin belirlenmesinde kullanılır. Bu testlerin kullanılmasındaki amaç, öğrenmeyi hızlandırarak öğretimin etkililiğini, öğrenmedeki verimliliği artırmaktır. Öğretimin “en küçük anlamlı birimleri” olan ünitelerin (konuların) bitiminde uygulanır. Bunun başlıca nedeni öğrenme eksikliklerini, ön koşulları oldukları öteki öğrenmeleri engellemeden giderme arzusudur. Bu bakımdan öğrenme öğretme sürecinin bir parçası olan izleme testlerinin sonuçlarına dayalı olarak not verme veya başka amaçlarla öğrenci başarısını değerlendirme yoluna gidilmemesi gerekir.

Düzey Belirlemeye Dönük Değerlendirme:
Program çıkışında yapılan değerlendirmedir. Programın sonunda öğrencilerin kazanılmış bilişsel davranış, duyuşsal özelik ve devinişsel becerilerini ölçmeye yarayan değerlendirme türüdür. Dönem ya da yıl sonunda yapılan genel sınavlar bu değerlendirme türüne örnektir. Bu tür yapılan değerlendirmeler erişiyi saptamak amaçlıdır. Bu değerlendirmeler başarı testleri ya da yeterlilik testleri ile yapılmaktadır.

Düzey Belirleme Testleri:
Eğitimin hedefleri olarak belirlenen davranışsal özellikleri (hedeflerin kendilerini) kapsayan ve onları eğitim programında belirlenmiş olan yetkinlik ve kararlılık dereceleriyle değerlendiren testlerdir. Hedef alınan davranışsal özelliklerin yeterli bir örneklemi ile örneklenen özelliklerin belirleyicisi olan kritik davranışlardan başlıcalarının ölçme aracında kapsanması yeterli olabilir. Duruma göre bir ders ya da kursun sonunda, ortasında ve sonunda ya da çeyreklerinde ve sonunda kullanılabilir. Düzey belirleme testleri, verildikleri zamanın yanı sıra öğrenilmiş olan ünitelerin tümünü kapsama bakımından da izleme testlerinden daha geniş kapsamlı olma durumundadırlar Değerlendirme kapsam açısından daha geniş bir kavramdır. Ölçmenin temel özelliği, sonuçların “sayısal” olarak ifade edilmesi iken değerlendirme, ölçme sonuçlarının belirli ölçütlere göre yorumlanarak yargılara varma sürecidir.

11 ve 12. SINIF SEVİYELERİNDE SINIF (KUR) DEĞİŞİKLİKLERİ UYGULANIR.


SINIF BELİRLEME KRİTERLERİ

Kasım, Aralık, Şubat, Nisan aylarında sınav netlerinin toplamına göre yeniden değerlendirilir.

Matematik-Fen ağırlıklı sınıflarda: Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji ve Türkçe derslerinin netlerinin toplamı dikkate alınır.

Türkçe Matematik ağırlıklı sınıflarda; Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din K. A.B. derslerinin netlerinin toplamı dikkate alınır.

Maya Değerlendirme Sınavlarına, haftalık sınavlarına ve diğer sınavlara raporlu olması nedeniyle katılamayan öğrenciler için dahil olamadıkları sınavların neti, ilgili dersten sınava girdiği en düşük net sayıları alınarak belirlenir ve toplam nete dahil edilir. Öğrencilerin netleri eşit değilse sınıfların öğrenci sayısı eşit olacak şekilde şubeler belirlenir.

Sınıflar belirlenirken son kur (sınıf) değişiminden sonraki uygulanan sınavlar dikkate alınır.

Hazır Bulunuşluk Sınavı (HBS) kur (sınıf) belirlemede dikkate alınmaz.

Normal sınıf geçme (vize) sınavları dışında; sınavlar, 9. sınıflarda aylık, 10. 11 ve 12. sınıflarda ise haftalık uygulanır.

Hazır Bulunuşluk Sınavı (HBS) kur (sınıf) belirlemede dikkate alınmaz.